Değerli doremusic Akademi Öğrencileri/Velileri;

Akademi yönetiminin pandemi koşulları nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda teorik ve uygulamalı derslerin bir bölümü/tamamı “Dijital Yöntemlerle Uzaktan Eğitim Yolu” ile gerçekleştirilmektedir.

Eşzamanlı (senkron) çevrimiçi dersler görüntülü bir dijital platform olan “doremusic Meet” aracılığı ile yapılmaktadır. Dijital platform olan “doremusic Meet” aracılığı ile yapılmakta olan derslere, yönetimimiz tarafından alınan karar doğrultusunda öğrencilerin kameraları/ mikrofonları açık olarak katılması kararlaştırılmıştır. Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) olmak üzere sair mevzuat kapsamında, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi canlı gerçekleştirilen dersler sırasında eğitimci ve öğrencilerin daha etkin ve sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, derse devamsızlık durumunun kontrol edilebilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin tam ve eksiksiz devamlılığının sağlanması ve tarafların güvenliği amacıyla başta görsel ve işitsel olmak üzere kişisel verilerinizi, mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki paragrafta belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Ders sırasında alınan kayıt ile elde edilen görüntü kaydı ve işitsel kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde burada belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya diğer elektronik şekillerde elde edilerek, Akademi’mize ait bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Muhafaza altında tutulan tüm görsel/işitsel kayıtlar 15 günde bir otomatik olarak geriye dönük kalıcı olarak yok edilmektedir.

Yine aynı şekilde, doremusic Akademi adına eğitimciler tarafından çevrimiçi yapılan eşzamanlı derslerde üretilen tüm ses ve görüntü kayıtları başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat kapsamında KVKK ile koruma altındadır. Öyle ki işbu Ders Materyalleri ve ilişkili tüm hakları münhasıran ilgili eğitmene ve/veya doremusic Akademi’ye ait ve KVKK kapsamında ilgili eğitimciye ait “kişisel veri” olup sadece doremusic Akademi’de eğitim amacıyla kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşbu nedenden ötürü doremusic Akademi’nin yazılı izni olmadan;

  • doremusic Meet üzerinden yapılan canlı derslerde ses ve görüntüler öğrenciler tarafından cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı veya herhangi bir başka yöntem ile kesinlikle kayıt altına alınamaz.
  • doremusic Meet üzerinden yapılmış ders kayıtları ve her türden ders materyalleri ile dijital ortamlarda çevirimiçi yapılan ders ve toplantılara giriş linkleri/ şifreler öğrenciler tarafından üçüncü kişilerle doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşılamaz, elektronik ortamlarda kullanılamaz, herhangi bir sosyal iletişim platformunda yayınlanamaz. İşbu yükümlülük öğrencinin eğitimi tamamlandıktan sonrasında veya Akademi’miz ile herhangi bir nedenle ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edecektir.

Öğrenciler tarafından yukarıda sayılan hukuka aykırı eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda KVKK açısından ilgili eğitimcinin kişisel verilerinin ihlali anlamına gelecektir. Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlü olup, bu fiillerin Türk Ceza Kanunu 135. ve 136. maddeleri ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca da hapis cezası gerektirebileceği, Borçlar Kanunu’nun 49. ve 58. maddeleri uyarınca maddi manevi tazminat sorumluluğunu gerektirebileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu metnin KVKK’nın 8. ve 10. maddeleri kapsamında aydınlatma niteliğinde olduğunu, öğrenci tarafından metinde sözü edilen hak ihlallerinin gerçekleşmesi halinde Akademi’mizin herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğunun olmadığını, bu konudaki tüm sorumluluğun bu ihlali gerçekleştiren öğrenciye ait olacağını önemle hatırlatırız.

Akademi’mize kayıtlı aktif öğrenciler ile mezun olmuş veya diğer nedenlerle Akademi’mizden ilişiği kesilmiş eski öğrenciler kendileri ile paylaşılan eğitim materyalinin güvenliğini ve gizliliğini korumakla yükümlü olup yukarıda belirtilen konuların bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerimizin Uzaktan Eğitim dönemlerinde kendileri ile paylaşılan tüm dijital materyalleri sadece eğitim amacıyla kullanacaklarına ve yukarıda belirtilen konularda azami dikkat ve hassasiyet göstereceklerine inancımız ve güvenimiz tamdır. Derslerinizde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

doremusic Akademi Yönetimi